Untitled


Tengo problemas para forjar
una expresión en mi rostro
43 músculos no bastan
para mostrar lo que horroriza
se grita
callando
Y yo
De 34 a 6 años
en un lugar del tiempo
sin tiempo
Que puede leerse
De izquierda a derecha,
de arriba a abajo
O a inversa

De A a B me dices que no hay nada
que hay un positivo y un negativo
Rosa
Azul
F y M
Izquierda y derecha
A y B
Y entre ellos
nada
Que nadie ve la sangre de nuestros cuerpos apaleados
Que nadie oye nuestras risas
Que existimos en la caída de nuestros troncos
En un bosque donde nadie más escucha
Ni mira

Como piedras
para cinceles
para pulir
apiladas

Como piedra
Mi cara frente a la tuya
Y un papel* entre medias
Donde se muestra el contrato
que nos permite
Y entierra

Tierra
De A a B

fosas

y un alfabeto único
Para taparlo todo.


*stone image by Catherine Please from the Noun Project

︎

In English:

I have trouble to forge
an expression on my face
43 muscles aren’t enough
To show what horrifies
and shouts
unvoiced.
And I
From 34 to 6 years
In a place of time
Timeless
Which can be read
From left to right
from top to bottom
Or conversely

From A to B you tell me “there is nothing”
that there is a positive and a negative
pink
blue
F and M
Left and right
A and B
And between them
Nothing

That nobody sees the blood of our beaten bodies
That nobody hears our laughs
That we exist (only) in the falling of our trunks
In a forest where no one else hears
or sees

Like stones
for chisels
To polish
Stacked
Like stone
My face in front of yours
And a paper* within
which evidences the contract
that permit us
and buries (us)


Soil
From A to B
Pits
and a single alphabet
to cover everything.

*The word “papel” from the original poem have double meaning, “paper” and “role/script”

(Translation by the author)
In Finnish:

Minun on vaikea takoa
ilme kasvoilleni
43 lihasta ei riitä
näyttämään mikä hirvittää
huudetaan
vaieten
Ja minä
34 vuodesta 6 vuoteen
ajan paikassa
vailla aikaa
Jota voidaan lukea
Vasemmalta oikealle
ylhäältä alas
Tai päinvastoin


A:sta B:hen kerrot minulle että ei ole mitään
että on yksi posiitivinen ja yksi negatiivinen
Roosa
Sininen
F ja M
Vasen ja oikea
A ja B
Ja niiden välissä
ei mitään
Että kukaan ei näe meidän hakattujen vartaloidemme verta
Että kukaan ei kuule naurujamme
Että olemme olemassa runkojemme putoamisessa
Metsässä jossa kukaan muu ei kuule
Eikä katso

kuin kiviä
taltoille
hiottavaksi
pinossa


Kuin kivi
Kasvoni sinun kasvojesi edessä
Ja välissämme paperi
Jossa näytetään sopimus
joka antaa meille luvan
Ja hautaa meidät

Maa
A:sta B:hen

hautoja

ja ainutlaatuiset aakkoset
Peittääkseen kaiken.

(Translation: Zoila Forss)